OTOBUSBANKASI.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler ( EK 1- Otobusbankasi.com Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi , EK 2- Otobusbankasi.com İlan Hizmetleri , EK 3- Otobusbankasi.com İlan Verilmesi , EK 4- Otobusbankasi.com Gizlilik Politikası , EK 5- Otobusbankasi.com Kullancı Profilinde Değişiklik , EK 6- Otobusbankasi.com Kullanıcı Sözleşmesi ) ile Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır) “Barbaros Mah. Mor Menekşe Sok. Deluxia Suites No:3 Kat:14 Daire: A/186 Batı Ataşehir-İSTANBUL” adresinde mukim MEGATRANS ES TURİZM ELEKTRONİK HİZMETLER SANAYİ ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca "MEGATRANS" olarak anılacaktır) ile www.otobusbankasi.com portalına üye olmasına elektronik olarak onay verilen "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

"Portal": www.otobusbankasi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini,
"Kullanıcı": “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen herbir gerçek ve tüzel kişiyi,
"Üye": www.otobusbankasi.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
“Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen;
Öncelikle

  • “Satıcı” otobusbankasi.com web sitesine sahip olduğu araçları kaydederek işbu portal üzerinden araçlarına müşteri temin edeni (kiraya vereni, satıcıyı)
  • - “Alıcı” otobusbankasi.com web sitesini kullanmak, işbu portal üzerinden teklif almak suretiyle araç ihtiyacını karşılayanı (kiracıyı, alıcıyı)
ifade eder.
Öte yandan web sitesinde yer alan kiralamaya konu mal ve hizmetler için de yukarıda belirtilen açıklamada yer alan “Satıcı”, “Kiraya Vereni”, “Alıcı” ise “Kiracıyı” ifade eder.
  • “Satıcı / Kiraya Veren Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, araç ve kimlik bilgilerinin verilmesi, araç ve kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "MEGATRANS" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.
  • Diğer taraftan, “Alıcı / Kiracı Kullanıcı” tarafından araç kiralama talebine ilişkin bilgilerin sisteme tanımlanması ve teklif istenmesi aşamasında "Alıcı / Kiracı Kullanıcı" tarafından sistem üzerinden "üye" olma talebinde bulunulması ve işbu talebin “MEGATRANS” tarafından onaylanması ile tamamlanır.
  • "Alıcı / Kiracı Kullanıcı" üye olmaksızın portal üzerinden "Kullanıcı" sıfatıyla işlem yapabilir. "Satıcı / Kiraya Veren Kullanıcı" üyelik işlemini tamamlamadan portal üzerinden işlem yapamaz.
Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Kurumsal Üye”: www.otobusbankasi.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişileri,

“otobusbankasi.com Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "MEGATRANS"a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfasını
"Alıcı / Kiracı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden araç kiralamak isteyen gerçek ve tüzel kişi olan "Alıcı / Kiracı Kullanıcı" ile sisteme "Üye" olan "Üye"yi,
"Satıcı / Kiraya Veren": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve hizmeti / otobüsleri vb araçları "Alıcı / Kiracı Üye"ye yönelik olarak satışa / kiralamaya arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye"yi,.
"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca “GET”): "Alıcı / Kiracı" ile "Satıcı / Kiraya Veren" arasında düzenlenen satış sözleşmesinin / kira akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "MEGATRANS" tarafından sağlanan hizmeti,
"MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı": "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için "MEGATRANS" tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabını,
ifade eder.

MEGATRANS Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "MEGATRANS" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. "MEGA TRANS", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "MEGA TRANS" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "MEGA TRANS" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan "Üye"ye duyurulur.
"MEGATRANS Arayüzü": Başta "Satıcı / Kiraya Veren ile Alıcı / Kiracı ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "MEGATRANS VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "MEGATRANS'a ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını,
“MEGATRANS Veritabanı” : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "MEGATRANS"a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanını,
ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "MEGATRANS" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "MEGATRANS" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları
4.1. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "MEGATRANS" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
4.2. "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:

  1. 1. Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular ile,
  2. 2. "MEGATRANS" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurularıdır.
4.3. "MEGATRANS" her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya "MEGATRANS" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri halinde de "MEGATRANS"ın kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma sonucunu doğuran hallerdendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1. “Üye", Portal"de belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
5.1.2. "MEGATRANS"ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “MEGATRANS”a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “MEGATRANS”, “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.
5.1.3. "Üye"lerin, "MEGATRANS" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "otobusbankasi.com Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "MEGATRANS"ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
5.1.4. "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir. "MEGATRANS", "Üye" tarafından "MEGA TRANS"a iletilen veya "Portal" üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.1.5. "Üye", "MEGATRANS"ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.6. "MEGATRANS"ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her "Üye", "MEGA TRANS"ın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "MEGATRANS" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "MEGATRANS" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.7. “MEGATRANS”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve "MEGATRANS Arayüzü" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “MEGATRANS Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “otobusbankasi.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “MEGATRANS” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "MEGATRANS VERİ TABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "MEGATRANS’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.8. "MEGATRANS VERİ TABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen MEGATRANS'ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz
5.1.9. "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "MEGATRANS"ın, "MEGATRANS" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "MEGATRANS", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.1.10. "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "MEGATRANS"ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. "MEGATRANS"ın Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. "MEGATRANS", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "otobusbankasi.com Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “MEGATRANS” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.2.2. "MEGATRANS", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "MEGATRANS", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "MEGATRANS"ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "MEGATRANS" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "MEGATRANS" tarafından yapabilir. "MEGATRANS" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.2.3. "Portal" üzerinden, "MEGATRANS"ın kendi kontrolünde olmayan "Satıcılara, sağlayıcılara ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallarına, dosyalarına veya içeriklerine link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "otobusbankasi.com" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "MEGATRANS"ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.4. "MEGATRANS", "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.2.5. "MEGATRANS", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "MEGATRANS" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
5.2.6. "otobusbankasi.com", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’dan gerekli izinleri alarak "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

6. "OTOBUSBANKASİ.COM"un Hizmetleri ve Kullanım Koşulları "MEGATRANS" "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. "OTOBUSBANKASİ.COM" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

  1. "Satıcı / Kiraya Veren Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetler ile otobüs vb araçları belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından (Alıcı / Kiracı Kullaınıcı ile Alıcı / Kiracı Üye), alınması / kiralanması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Satıcı / Kiraya Veren Üye"nin "OTOBUSBANKASİ.COM Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "Portal" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması sonucunda satılması yada kiralanması,
  2. ii. “Satıcı / Kiraya Veren Üye ile Alıcı / Kiracı Kullanıcı yada Alıcı / Kiracı Üye"lerin birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ni kullanarak "Portal" dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde "Portal" üzerinden “Alıcı / Kiracı Kullanıcı yada Üye”lerin talep ettiği mal ve hizmet ile otobüs vb aracın, “Satıcı / Kiraya Veren Üye”ler tarafından karşılanması ve satışının / kiralamasının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanması’dır.
6.1. "OTOBUSBANKASİ.COM" İlan Hizmetleri 6.1.1. "Üye", "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" üzerinden "MEGATRANS" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve OTOBUSBANKASİ.COM/ MEGATRANS Veritabanı’na yükleyecektir.
6.1.2. "MEGATRANS", "İlan Program"ları "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.3. "MEGATRANS", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "MEGATRANS", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”de yayınlayacaktır.
6.1.4. "MEGATRANS", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "MEGA TRANS" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "MEGA TRANS"dan talep ve dava etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.5. "MEGATRANS", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “OTOBUSBANKASİ.COM” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "MEGA TRANS"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla gayrikabili rücu beyan ve kabul etmektedir.
6.1.6. "Üye", "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.7. "Üye", "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.8. "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.9. "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-3’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "MEGATRANS", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
6.1.10. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.11. "Satıcı / Kiraya Veren Üye", otobüs vb aracını “Alıcı / Kiracı Üye”ye kiraladığı takdirde, “MEGATRANS” tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve eylemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi teminat altına almak adına, her bir ulaşım ve transfer işlemine karşılık 1.000 TL tutarında bir bedeli kredi kartı, EFT, havale vb ödeme otobusbankasi.com hesaplarında bloke eder. Söz konusu bloke edilen tutar; ulaşım ve transfer işleminin araç sahibi tarafından yerine getirmesini sağlayan bir teminat vasfını taşımaktadır, ulaşım ve transfer işleminin sona ermesini müteakip, otobusbankasi.com hesaplarından araç sahibinin hesaplarına geri iade edilir. Satıcı / Kiraya Veren Üye’nin (araç sahibinin) mücbir sebepler hariç ulaşım ve transfer işlemini gerçekleştirmemesi durumunda, otobusbankasi.com tarafından yolcunun emrine bir başka araç tahsis edilir. Tahsis edilen yeni aracın işbu ulaşım ve transfer işlemi için talep ettiği işlem bedeli bir önceki aracın talep ettiği işlem bedelinden fazla ise, aradaki fark, bloke edilen 1.000 TL’den ödenir. İki araç arasındaki fark bloke edilen 1.000 TL’den fazla ise, eksik kalan tutar otobusbankasi.com tarafından ödenir. İki araç arasındaki fark bloke edilen 1.000 TL’den az ise, fark bloke 1.000 TL’den ödenir. Bloke 1.000 TL’den geri kalan kısım ise, işten cayma akçesi olarak MEGATRANS / otobusbankasi.com’a irat kaydedilir.

Ulaşım ve transfer işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlanması halinde “MEGATRANS”ın hesaplarında bloke edilen tutar iş bitiminde çözülerek Satıcı / Kiraya Veren Üye’ye iade edilecektir, İş bitiminde “MEGATRANS”, “Satıcı / Kiraya Veren Üye”ye otobüs vb araç kiralama bedelinin % 10’nu oranında” “portal hizmet ücreti” fatura eder. İşbu “portal hizmet bedeli”, “Satıcı / Kiraya Veren Üye” (araç sahibi)nin ulaşım ve transfer işlemini yukarıda anlatılan biçimde yerine getirmemesi halinde de geçerlidir.

“MEGATRANS”ın tarafından kesilen faturalar KDV dahil olarak düzenlenir.

6.1.12. “Satıcı / Kiraya Veren Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"da önceden belirlenen ücretleri ödemesi vebununla ilgili yine önceden belirlenen kural ve koşullara uyacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
6.1.13. "Satıcı / Kiraya Veren Üye" ile “Alıcı / Kiracı Kullanıcı yada Üye”, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" açtığının, MEGA TRANS tarafından tespit edilmesi halinde; MEGA TRANS’ın, bu kişinin tüm "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

6.2. "OTOBUSBANKASİ.COM" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri
Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı / Kiracı Kullanıcı yada Üye ile Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)” sıfatına sahip "Üye"lerin "Portal"ın alt yapısını kullanarak alma / kiralama konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde MEGATRANS’a bildirilmesi durumunda "Alıcı / Kiracı” tarafından “MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı"na aktarılan kira bedelinin "Satıcı / Kiraya Veren Üye (Araç Sahibi)”nin hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı / Kiya Veren (Araç Sahibi)” borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde " Alıcı / Kiracı ” tarafından MEGATRANS’a bildirilirse; “Alıcı / Kiracı" tarafından “MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı"na aktarılan kira bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı / Kiracı”ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "Portal"da detayları açıklanan sistemdir. Aşağıdaki hükümler, "OTOBUSBANKASİ.COM Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı / Kiracı", “Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)” sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "MEGATRANS"ın bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir. "OTOBUSBANKASİ.COM Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nden yararlanan "Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahipleri)"ler ve “Alıcı / Kiracı”lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan "Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahipleri)’nin sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 6.1.Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.
6.2.1. Alıcıların / Kiracıların Hak ve Yükümlülükleri
6.2.1.1. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı / Kiracı”; "Portal" üzerinden kiralamak istedikleri araca ilişkin taleplerini OTOBUSBANKASİ.COM internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı / Kiracı”nın "Portal" üzerinden MEGATRANS’ın internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu kiralama talebine, “Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi” tarafından teklif verilmesi ve işbu teklifin “Alıcı / Kiracı” tarafından kabul edilmesiyle araç kiralama hizmetinin tüm şartlarının kabul edildiği “Alıcı / Kİracı” ile “Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)” arasında bir kiralama akdinin yapmış olduğu anlamına gelmektedir. Kiralama akdi ile "Alıcı / Kİracı” kiralama talebiyle ilgili aracı kiralamayı, “Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)” ise söz konusu aracını “Alıcı / Kiracı”nın hizmetine sunmayı kabul ve taahhüt eder.
6.2.1.2. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)”; “Alıcı / Kiracı”ya vermiş olduğu bu kiralama teklifini revize edebilir. "Alıcı / Kiracı” tarafından talep edilen kiralamaya ilişkin “Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)” tarafından verilecek teklifler ve revize teklifler neticesinde bir kiralama fiyatının belirlenmesine ilişkin bir kiralama yöntemi öngörmüşse, "Teklif Ver" butonunu kullanarak, "Alıcı / Kiracı” araç kiralama hizmetini kiralamak istediği fiyatı belirterek "Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)”e teklifini yapar. "Alıcı / Kiracı”nın yapacağı bu teklif "Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)”in belirlediği revize fiyat teklifi ile uyuşması halinde, "Alıcı / Kiracı “ ile “Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)” arasında araç Kiralama/Taşıma Sözleşmesi kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden "Alıcı / Kiracı” yada “Satıcı /Kiraya Veren (Araç Sahibi)”nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı / Kiracı” ve “Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)”ın "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı"nda görüntülenir. "Alıcı / Kiracı” kabul veya red beyanını "OTOBUSBANKASİ.COM üzerinden yapmak zorundadır. "OTOBUSBANKASİ.COM kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin "MEGATRANS"In hiçbir sorumluluğu yoktur. "Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi)” tarafından "Alıcı"nın ve/veya “Kiracı”nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 2 (iki) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün ve hizmetin bedelinin "Alıcı / Kiracı” tarafından MEGATRANS’ın "Güvenli Hesabı"na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı / Kiraya Veren (araç Sahibi)" ürünün ve hizmetin fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın ve/veya “Kiracı”nın ürün ve hizmetle ilgili teklifi Kabul etmesini mubakil ürünle ve hizmetle ilgili ödeme işleminin gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.
6.2.1.3."Alıcı" ve/veya “Kiracı”, Portal" üzerinden "MEGATRANS" internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma ve kiralama talepleri ile "Satıcı" ve/veya “Kiraya Veren (Araç Sahibi” tarafından belirlenmiş satış ve kiralama şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" ve/veya “Kiracı” tarafından yapılan satın alma ve kiralama talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 6.2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin süresi içerisinde "MEGATRANS'ın Güvenli Hesabi"na yatırılmaması,"Satıcı"nın ve/veya “Kiraya Veren (araç sahibi”nin kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün ve hizmetin işbu sözleşmenin 6.2.1.1 ve 6.2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı / Kiraya Veren (Araç Sahibi) tarafından belirtilen sürede ve şekilde "Alıcı"ya ve/veya “Kiracı”ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.
6.2.1.4."Alıcı" ve/veya “Kiracı”, "Portal" üzerinden "MEGATRANS"ın internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma ve kiralama taleplerinde yalnızca, "MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "MEGATRANS’ın "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; MEGATRANS’ın işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın, “Kiracı” ve “Kiraya Veren”ın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. MEGATRANS, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya ve/veya “Kiracı”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, "MEGATRANS" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında "Portal"ın ilgili bölümünden "Alıcı"ya ve/veya “Kiracı”ya duyurulmaktadır. "Alıcı" ve/veya “Kiracı” taksitli ödemeye karar verir ise, "Portal"ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
6.2.1.5."Alıcı" ve/veya “Kiracı”, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ve/veya “Kiraya Veren (Araç Sahibi)” ile aralarındaki satış ve kira akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “MEGATRANS’ın, Güvenli Hesabı"na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı" ve/veya “Kiracı”, "Satıcı"ya ve/veya “Kiraya Veren”e ürünün ve hizmetin teslim edilme ve sunma bilgilerini göndermesinden sonra ürünü ve hizmeti teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın ve/veya “Kiraya Veren”ın hesabına transferi için "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" ve/veya “Kiraya Veren” tarafından kendisine gönderilen ürünü ve hizmeti kabul etmemesi halinde ise, ürünü ve hizmeti "Satıcı"ya ve/veya “Kiraya Veren”e iade edeceğini ve ürün ve hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ve/veya “Kiracı” ürünü ve hizmeti "Satıcı"ya ve/veya “Kiraya Veren”e herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "MEGA TRANS'ın Güvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürün ve hizmete ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ve “Kiraya Veren”ın ürün ve hizmeti geri aldığına dair " OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın ve/veya “Kiracı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” ve/veya “Kiracı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “MEGATRANS”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" ve/veya “Kiracı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "MEGA TRANS" tarafından "Satıcı"nın ve/veya “Kiraya Veren”ın kendisine yolladığı ürünü ve hizmeti kabul etmiş sayılacağını ve "OTOBUSBANKASİ.COM Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya ve/veya “Kiraya Veren”e transferi için "OTOBUSBANKASİ.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Alıcı” ve/veya “Kiracı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, portal dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.1.6. "Alıcı"ve/veya “Kiracı”, "Satıcı"lar ve/veya “Kiraya Veren”ler tarafından satıma ve kiralamaya arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün ve hizmetin tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında MEGATRANS’ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.
6.2.1.7. "Alıcı"ve/veya “Kiracı”, "Satıcı"ya ve/veya “Kiraya Veren”e havale edilmesi için "MEGATRANS'ın Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış ve kiralama bedelinin KDV dahil portal hizmet bedeli kesildikten ve "Alıcı" ve/veya “Kiracı” tarafından işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın ve/veya “Kiraya Veren”ın "MEGATRANS"a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya “Kiracı” ile "Satıcı" nın ve/veya “Kiraya Veren”in parası üzerinde "MEGATRANS"ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.
6.2.2. Satıcıların ve Kiraya Verenlerin Hak ve Yükümlülükleri
6.2.2.1. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler ile kiraya verenlerin kiralamaya arz ettiği ürün ve hizmetlerin üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına ve kiralanmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, “Kiralayan” kiralamaya arz ettiği ürün ve hizmetlerin kirası, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, “Kiralayan” da benzer şekilde kiralamaya arz ettiği hizmet ve ürünlerin tüm hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, "MEGATRANS'ın dolayısıyla OTOBUSBANKASİ.COM'un ürün ve hizmetlerin arzı ve talebi konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını gayri kabili rücu kabul eder.
6.2.2.2."Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini, “Kiraya Veren” kiralamaya arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili kiralama talebinde bulunan “Kiracı”ya söz konusu ürün ve hizmetin kiralamasını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
6.2.2.3. "Satıcı", "Alıcı"nın "MEGATRANS'ın Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini, “Kiraya Veren”, “Kiracı”nın “MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı”na parayı göndermesi halinde “Kiracı”ya ürün ve/veya hizmetin kiralamasını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimi “Kiracı” ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
6.2.2.4. "Satıcı" ve/veya “Kiraya Veren”; satışa ve kiralamaya arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, kiralanmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa ve kiralamaya arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "MEGA TRANS"a yapılan taleplere karşı MEGA TRANS'ı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.2.5. "Satıcı" ve/veya “Kiraya Veren; işbu sözleşmenin 6.2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürün ve hizmetlerin bedellerinin, MEGA TRANS tarafından yönetilen "MEGATRANS'ın Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" ile “Kiraya Veren” ve “Kiracı” arasındaki alım-satım işlemi ile kiralama işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” ve “Kiraya Veren” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" ve “Kiracı” tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" ve “Kiracı” tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı" ve “Kiraya Veren”; işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de belirtilen süreç ve süre içinde "Alıcı"nın ve “Kiracı”nın ürünü ve hizmeti teslim alıp, "MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı"ndaki ürün ve hizmet bedelinin "Satıcı"nın ve “Kiraya Veren”ın hesabına iletilmesi için MEGATRANS’a bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" ve “Kiraya Veren” tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya ve “Kiraya Veren”e iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için MEGATRANS’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" ve “Kiraya Veren”; "Alıcı"nın ve “Kiracı”nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde MEGA TRANS’ın, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını, “Kiraya Veren”in “Kiracı”ya sunduğu ürün ve hizmeti “Kiracı”nın Kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ve hizmete ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" ve “Kiracı” tarafından "Satıcı"ya ve “Kiraya Veren”e iletilmesi için MEGA TRANS’a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" ve “Kiraya Veren” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “Portal” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.2.6. "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. ”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “MEGATRANS” tarafından onaylanan bir süreç aracılığıyla yerine getireceğini, gönderme ve teslim yükümlülüğü ile ilgili bilgileri “OTOBUSBANKASİ.COM Üye Hesabı” üzerinden “Portal”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirilmemesi halinde, “Alıcı” tarafından "MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aynı şekilde, “Kiraya Veren”, “Kiracı”ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün ve hizmeti zamanında ve kiralama arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak “Kiracı”ya sunacağını, ürün ve hizmetin “Kiracı”ya kiralanması, kiralamaya ilişkin hakların sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. “Kiraya Veren” işbu madde içerisinde belirtilen kiralamaya ilişkin yükümlülüğünü, “MEGATRANS” tarafından onaylanan bir süreç aracılığıyla yerine getireceğini, kiralamaya ilişkin yükümlülükleri ile ilgili bilgileri “OTOBUSBANKASİ.COM Üye Hesabı” üzerinden “Portal”a gireceğini, bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, “Kiracı” tarafından “MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı” gönderilen kendisine iletilmeyeceğini ve “Kiracı”ya iade edileceğini Kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2.7. "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "MEGATRANS'ın Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil portal hizmet bedelini kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "MEGA TRANS'a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde MEGA TRANS’ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Aynı şekilde, “Kiraya Veren”, “Kiracı”nın kendisine havale edilmesi için “MEGA TRANS’ın Güvenli Hesabı”na gönderdiğikira bedelinin KDV dahil portal hizmet bedelini kesildikten ve “Kiracı”nın işbu sözleşmenin 6.2.1.5 maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Kiraya Veren”ın “MEGATRANS”a bildirdiği ve sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edeileceğini, bu süreçte “MEGATRANS’ın Güvenli Hesabı”nda bulunan “Kiracı” ve/veya “Kiraya Veren”in parası üzerinde “MEGA TRANS”ın kendi adına hiç bir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
6.3. Ek Hizmetler
"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "MEGA TRANS" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler 7.1. MEGATRANS tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma ve kiralamaya arzı, listelenmesi OTOBUSBANKASİ.COM tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa ve kiralamaya arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.
7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından portalda satıma ve kiralamaya arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun MEGA TRANS tarafından tespit edilmesi halinde MEGA TRANS, ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma ve kiralamaya arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma ve kiralamaya arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
7.3. "MEGATRANS" gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında / kiralamalarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla / kiralamasıyla bağlantılı olarak MEGATRANS'dan şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, MEGATRANS’ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde MEGATRANS’ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Portal"da sergilediği ürün ve hizmetlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Hukukuna ve işbu kanuna bağlı olan ilgili mevzuata uygun ürün ve hizmetler olduğunu kabul ve beyan eder.
8. Üye Profili Değerlendirme Sistemi
8.1. Üye profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerin insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "MEGA TRANS ve dolayısıyla OTOBUSBANKASİ.COM"a aittir."Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "OTOBUSBANKASİ.COM " "Hizmet"leri ve "Portal"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.
8.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen "Üye"ye aittir. "MEGATRANS" kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
8.3. "Üye" hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili OTOBUSBANKASİ.COM'un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve MEGA TRANS’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
8.4. "Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler MEGATRANS'ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
8.5. "Üye"lerin, MEGATRANS tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, MEGATRANS tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.
9. Ücretlendirme
"MEGA TRANS", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "Hizmet"lerle ilgili "Hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 takvim günü sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Portal"da aksi belirtilmediği takdirde, "Portal"daki "Hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
MEGATRANS, portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir."Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.
10. Gizlilik Politikası
MEGA TRANS, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-4 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. MEGATRANS "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. 11. Diğer Hükümler
11.2. Fikri Mülkiyet Hakları
Bu "Portal" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla OTOBUSANKASİ.COM Veri Tabanı", "OTOBUSBANKASİ.COM ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "MEGATRANS"ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "MEGATRANS"a ait ve/veya "MEGA TRANS" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "OTOBUSBANKASİ.COM" hizmetlerini, "MEGA TRANS" bilgilerini ve "MEGATRANS"ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "OTOBUSBANKASİ.COM"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "MEGATRANS" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "MEGATRANS"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "MEGATRANS" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "MEGATRANS"; "OTOBUSBANKASİ.COM" hizmetleri, "MEGA TRANS" bilgileri, "MEGATRANS" telif haklarına tabi çalışmaları, "MEGATRANS" ticari markaları, "MEGA TRANS" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
11.2. Sözleşme Değişiklikleri
"MEGATRANS", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
11.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "MEGATRANS" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "MEGATRANS" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "MEGATRANS"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "MEGA TRANS"ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11.5. "MEGA TRANS" Kayıtlarının Geçerliliği
"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "MEGATRANS"ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"MEGA TRANS"ı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.6. Yürürlük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Otobusbankasi.com

Barbaros Mah. Mor Menekşe Sok.
DeluxiaSuites, No. 3, A Blok, D: 186
Ataşehir, İstanbul – TURKEY
Tel: (+90) 850 622 49 50 E-posta: destek@otobusbankasi.com
Copyright 2015, All Rights Reserved By OTOBUSBANKASİ.COM